Preloader Close
 • +39 3287204229

avatar
 1. Ju jeni të lutur të paraqitni ofertën tuaj për shërbimin e furnizimit të Organizatës: Dora e Pajtimit – DeP  me pajisje IT (materialet e listura në aneksin A, bashkangjitur Kërkesës për Ofertë).
 2. Ju mund të jepni ofertën tuaj për pajisje IT, për të cilat do të ketë proçedurë vlerësimi.

Ju mund të paraqisni ofertën tuaj duke u bazuar ne  FTESËN PËR OFERTË, pasi të keni lexuar me kujdes pikat e saj, pasi ato do të jenë pjesë e vlerësimit tuaj.

 1. Oferta juaj duhet të dërgohet në adresën e emailit:  info@doraepajtimit.org     
 1. Afati i fundit i pranimit të ofertave është: 10.12.2018 ora 17.00          
 1. Çmimi
  1. -Oferta juaj duhet të paraqitet në LEK, duke përfshirë TVSH dhe çdo taksë apo shpenzim tjetër.
  2. -Oferta juaj duhet të paraqitet për çdo material dhe në total.
  3. -Çmimet do të jenë të pandryshuara gjatë kohëzgjatjes së kontratës.
 1. Ofrimi i shërbimit:
 2. Afati:  25 ditë  duke filluar nga data 1 – 25 Dhjetor 2018. 
 1. Pagesa

Pagesa, do të paguhet brenda njëzet (20) ditëve kalendarike nga dita e ranimit të faturës, sipas dakordësisë me “Shitësin”.

 1. Garancia

“Shitësi” i garanton “DeP” se materialet janë të reja, të papërdorura, dhe sipas sasisë dhe specifikave teknike të përshkruar në Aneksin A dhe përputhen në çdo aspekt me kërkesat dhe rregullat e kërkuara dhe parashikuara për materiale të tilla.

 1. Cdo aplikant duhet të dorëzojë:

-NIPT ose ekstrakt QKR (shkarkuar nga Web)

– ofertën për secilin produkt

deklaratë që disponon produktin e kërkuar dhe ofron garanci për të.

Ju lutemi konfirmoni në e-mailin e sipërshënuar marrjen e kësaj ftese dhe nëse ju pranoni të merrni pjesë në këtë proçedurë prokurimi.

Prederfohen ofertues qe operojne ne bashkine Lezhe por thirrja eshte e hapur per cdo subject qe ploteson kriteret.

ANEKSI    A 

 

Nr.

Emertimi Njësia  

Sasia

  Kosto/njësi duke perfshire TVSH  

Total

1. Laptop

Procesori Intel Core I3

Ram 4G

HDD 500GB

Disku Optik DVD/RV

Madhesia e ekranik

15.6 inch

Definicioni HD

cope 1      
2.

 

Laptop

Intel Dual Core;

4GB ram; HDD 500 GB

 

cope  

1

     

 

 

 

 

 

Avatar photo

Dora e Pajtimit (Author)

Nel 2007, nella convinzione che per le comunità albanesi colpite dal terribile fenomeno del Kanun si può fare molto, moltissimo anche a livello sociale, abbiamo deciso di creare a Scutari una nuova associazione, chiamata Dora e Pajtimit (DEP), composta da giovani che risiedono nella città, nonché da giovani che studiano in Italia.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.