Preloader Close
 • +39 3287204229

avatar
 1. Ju jeni të lutur të paraqitni ofertën tuaj për shërbimin e furnizimit të Organizatës: Dora e Pajtimit – DeP  me materiale për rinovimin e Qendrës LYONET (materialet e listura në aneksin A, bashkangjitur Kërkesës për Ofertë).
 2. Ju mund të jepni ofertën tuaj për materialet që do të investohen për krijimin e Qendrës LYONET, për të cilat do të ketë proçedurë vlerësimi.

Ju mund të paraqisni ofertën tuaj duke u bazuar ne  FTESËN PËR OFERTË, pasi të keni lexuar me kujdes pikat e saj, pasi ato do të jenë pjesë e vlerësimit tuaj.

 1. Oferta juaj duhet të dërgohet në adresën e emailit:  info@doraepajtimit.org      
 1. Afati i fundit i pranimit të ofertave është: 10.12.2018 ora 17.00          
 1. Çmimi

 

  1. -Oferta juaj duhet të paraqitet në LEK, duke përfshirë TVSH dhe çdo taksë apo shpenzim tjetër.
  2. -Oferta juaj duhet të paraqitet për çdo material dhe në total.
  3. -Çmimet do të jenë të pandryshuara gjatë kohëzgjatjes së kontratës.
 1. Ofrimi i shërbimit:
 2. Afati:  1 muaj duke filluar nga 01-31 Dhjetor 2018
 3. Pagesa

Pagesa, do të paguhet brenda njëzet (20) ditëve kalendarike nga dita e pranimit të faturës, sipas dakordësisë me “Shitësin”.

 1. Garancia

“Shitësi” i garanton “DeP” se materialet janë të reja, të papërdorura, dhe sipas sasisë dhe specifikave teknike të përshkruar në Aneksin A dhe përputhen në çdo aspekt me kërkesat dhe rregullat e kërkuara dhe parashikuara për materiale të tilla.  .

 1. Cdo aplikant duhet të dorëzojë:

-NIPT dhe ekstrakt QKR (shkarkuar nga ëeb)

– ofertën për secilin produkt

 • deklaratë që disponon produktin e kërkuar dhe ofron garanci për të.

Ju lutemi konfirmoni në e-mailin e sipërshënuar marrjen e kësaj ftese dhe nëse ju pranoni të merrni pjesë në këtë proçedurë prokurimi.

*preferohen ofertues qe operojne ne bashkine Lezhe por thirrja eshte e hapur per cdo ofertues qe ploteson kriteret.

 

ANEKSI    A 

Nr. Emertimi Specifikimet teknike Njësia Sasia   Kosto/njësi me TVSH Totali
Karrige Karrige zyre statike tekstil blu/jeshil/kuqe (te gjitha një ngjyre)

Përmasat:

D58 x W54 x H81cm

Tapiceri tekstili me mbushje sfungjeri dhe struktura hekuri në finiturë të zezë.

Cope  

 

 

 

 

30

Tavolinë zyre*  

Përmasat:

70 x 140x H75 cm

Materiali: dru i përpunuar

 

Cope  

 

 

1

Raft librash me 3 sergjenë

dhe 2 kapakë*

 

Përmasat:

58x170x24 cm

Materiali: dru i përpunuar

Ngjyra:

 

Cope  

 

 

 

 

1

 

*tavolina e zyrës dhe rafti i librave duhet të kenë të njëjtën ngjyrë.

Avatar photo

Dora e Pajtimit (Author)

Nel 2007, nella convinzione che per le comunità albanesi colpite dal terribile fenomeno del Kanun si può fare molto, moltissimo anche a livello sociale, abbiamo deciso di creare a Scutari una nuova associazione, chiamata Dora e Pajtimit (DEP), composta da giovani che risiedono nella città, nonché da giovani che studiano in Italia.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.